DATASKYDDSBESKRIVNING

 

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar har en lång tradition i fråga om att hantera personuppgifter. Eftersom församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan är offentligrättsliga aktörer måste all vår verksamhet vara öppen och förenlig med våra värderingar. Ansvar och konfidentialitet är viktiga även när det gäller dataskydd, och därför har församlingarna förbundit sig att skydda sina medlemmars, klienters, kunders och sin personals integritet.

 

På den här sidan berättar vi om hur personuppgifter hanteras i Grankulla kyrkliga samfällighet, Kauniaisten suomalainen seurakunta och Grankulla svenska församling. Dataskyddsbeskrivningarna av de enskilda registren fås på begäran från kyrkoherdeämbetet. Kontaktuppgifter:

Kauniaisten suomalainen seurakunta
Kavallintie 3, PL 4
02701 Kauniainen
puh.  050 500 9000

s-posti: kauniaisten.suom.srk(at)evl.fi

 

Grankulla svenska församling
Kavallvägen 3, PB 4, 02701 Grankulla
Tfn 050 500 7000 

E-post: grankulla.sv.fors(at)evl.fi

 

Vilka uppgifter kan församlingen och samfälligheten samla in?

Medlemskap i församlingen och församlingens verksamhet förutsätter att personuppgifter behandlas. Personuppgifter är:

- identifieringsuppgifter : namn och personnummer

- kontaktuppgifter: bl.a. adress, församling, e-postadress och telefonnummer

- uppgifter som hänför sig till lagstadgade krav: bl.a. uppgifter om dop, fadderskap, konfirmation, vigslar och jordfästningar

- uppgifter som hänför sig till medlemskap i församlingen: anmälningar till sammankomster, evenemang och församlingens verksamhet samt uppgifter gällande dessa

- dessutom uppgifter som gäller uträttande av ärenden, beställningar, avtal samt uppgifter för församlingens verksamhet

 

Den huvudsakliga uppgiftskällan är personen själv. Dessutom kan uppgifter samlas in från bl.a. befolkningsdatasystemet för att uppdatera medlemsdatasystemet.

 

Vad används personuppgifterna till?

Personuppgifterna används för att sköta Grankulla församlingars och samfällighets verksamhet samt för att sköta medlemskap och kund- och klientrelationer. Dessutom används personuppgifter för att producera, utveckla och kvalitetssäkra verksamhet och tjänster.

 

De rättsliga grunderna för hanteringen

Hanteringen av personuppgifter i församlingarna och samfälligheten grundar sig delvis på lagstadgade åligganden, eftersom exempelvis kyrkolagen stadgar om kyrkböckerna. Delvis grundar sig hanteringen på medlemskap i församlingen, på ett anställningsförhållande eller på någon annan väsentlig kund- eller klientrelation. Dessutom kan vi hantera dina uppgifter på basis av att du gett ditt samtycke eller på basis av ett avtal - exempelvis ett hyresavtal.

 

Hur förvaras och skyddas personuppgifterna?

Vi följer god förvaltningssed och dataskyddspraxis när vi hanterar personuppgifter. Vi har utvärderat de eventuella riskerna med hanteringen och vidtagit erforderliga åtgärder för att hantera dessa risker. Personuppgifterna skyddas mot obehörig hantering, och endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem.

 

Hur länge förvaras uppgifterna?

Vi förvarar personuppgifter så länge som de behövs för de i dataskyddsbeskrivningarna nämnda ändamål som de samlades in för. Dessutom kan vissa uppgifter sparas en längre tid om detta är nödvändigt för att sköta och på behörigt sätt verifiera de åligganden som är föreskrivna i lagar och andra författningar, exempelvis kyrkolagen; åligganden som folkbokföringen, bokföringen och andra typer av verksamhetsansvar.

 

Vilka rättigheter har du?

Registrerade personer har rätt att:

- begära åtkomst till personuppgifter som gäller honom eller henne själv samt att begära att uppgifterna korrigeras eller raderas av den registeransvariga

- be den registeransvariga begränsa hanteringen av sina egna personuppgifter eller motsätta sig hanteringen av dessa. Registrerade personer har också rätt att flytta uppgifterna från ett system till ett annat

- till den del som hanteringen av personuppgifter bygger på den registrerade personens samtycke har denna rätt att när som helst återta sitt samtycke utan att det påverkar lagenligheten av hanteringen innan samtycket återtogs

- lämna in ett besvär om hanteringen av personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade personen anser att hanteringen av hans eller hennes personuppgifter bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Att utöva denna rätt inskränker inte de sätt att söka ändring som nämns i kyrkolagen (1054/1994).

 

Kontaktuppgifterna för den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 56 66700, tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi

 

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Du kan lämna in en begäran om att utöva dina rättigheter genom att besöka Grankulla församlingars kansli. Samtidigt kan du få personlig handledning och rådgivning om hur du utövar dina rättigheter. Du måste komma in personligen, så bered dig på att styrka din identitet. Vi ger dock alltid ut uppgifterna skriftligt.

 

Besöksadress:
Grankulla kyrkliga samfällighet och församlingarnas kanslier
Kavallvägen 3
02700 Grankulla

 

Kansliernas öppettider:

Kauniaisten suomalainen seurakunta, kyrkoherdämbetet öppet mån-fre kl. 10-14, tors kl. 10-16.

 

Grankulla svenska församling, kansliet öppet mån-fre kl. 10-14, tors kl. 10-16 (stängt alla dagar kl. 11.30-12). 

 

Ytterligare information om dataskydd och hantering av personuppgifter per e-post:

kauniaisten.suom.srk (at) evl.fi

grankulla.sv.fors (at) evl.fi