Godkänd av församlingsrådet 15.3.2023

 

ÖPPNA DÖRRAR

 

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLINGS STRATEGI 2023-2026

Kyrkans uppgift är att kalla människor till gemenskap med Gud och uppmuntra dem att bry sig om sin nästa och skapelsen. Verksamhetsidén är att bygga församlingsgemenskap genom att förstärka hopp och tro samt uppmuntra till att älska.

Öppna dörrar innebär en inbjudan till mänskor att komma till församlingen.

 

Grankulla svenska församling

Församlingen verkar främst bland de svenskspråkiga i Grankulla. Medlemsantalet 31.12.2022 var 2291. Antalet anställda är 10, av vilka en del på deltid.

Församlingen är en del av Grankulla kyrkliga samfällighet tillsammans med Kauniaisten suomalainen seurakunta. Den kyrkliga samfällighetens viktigaste verksamhetspunkt är Grankulla kyrka där både församlingssalar, kanslibyggnaden och klubbhuset för verksamhet ingår. Därtill har samfälligheten också Sebastos kapell invid Grankulla bibliotek.

 

Öppna dörrar utåt

Kyrkans liv är missionsinriktat. Därför börjar man med att förkunna och tjäna. Evangeliet levs ut bland människor. Behovet av diakoni ökar. Ökad ojämlikhet, individualisering, utslagning och människors otrygghet utmanar kyrkan till att tillämpa nya verksamhetsmodeller och arbetssätt. Samtidigt fortsätter vi med det som är beprövat och gott. Den verksamhet församlingen erbjuder har goda rutiner i högmässor, andra gudstjänster och i andakter av olika slag. Diakonin är viktig både som enskild hjälp och genom samlingar i grupper. 

Gemenskapen skapar vi tillsammans. Församlingsrådet visar gott exempel i gudstjänstgemenskapen, genom att terminsvis ha församlingsrådets kyrksöndag tillsammans med församlingen.

 

Öppna dörrar till kyrka och tillväxt

Kyrkan är en gemenskap för delaktighet och gästfrihet. Kyrkan agerar så att var och en upplever församlingskontakten som en resurs och medlemskapet i kyrkan som betydelsefullt under hela sitt liv. Vi vill särskilt fästa vikt vid dopet, kommunicera vikten av att barnen döps och uppmuntra till dop.  Kristen fostran för vi fram i barnarbetet, i arbetet bland skolungdomar, i skriftskolan och hjälpledarkursen samt i verksamheten för vuxna och i musikverksamheten.

Vi lyfter särskilt fram ungdomarnas och de unga vuxnas behov av själavård och stöd.

Dessutom inbjuder vi de nyblivna pensionärerna till att skapa verksamhet för sin egen åldersgrupp.

 

Öppna dörrar för alla

Varje människas värde är orubbligt och kyrkan försvarar detta. Kyrkan är till sin natur internationell och överskrider gränserna mellan nationaliteter. I framtidens kyrka erkänner vi församlingarnas olikheter och stärker kyrkans inre solidaritet.

Den internationella hjälpen bli allt viktigare, därför bidrar församlingen fortsättningsvis ekonomiskt till missionsarbete och internationell diakoni.

 

Öppna dörrar för gemensamt arbete och partnerskap

Kyrkans arbete är ett gemensamt arbete. För att utföra arbetet behövs både anställda och församlingsmedlemmar. Församlingens ekonomiska resurser minskar inte drastiskt, men de minskar. I framtiden kräver organiseringen av kyrkans arbete ett målmedvetet samarbete mellan församlingar, men också med andra aktörer. I den verksamheten där församlingen bjuder in daghemmen, förskolorna och skolorna till kyrkan, behöver förkunnelsen vara en tydlig och viktig fokus.

Ett större frivilligengagemang kommer att bli allt viktigare att bygga upp. En satsning gällande det här behöver göras under denna strategiperiod.

 

Öppna dörrar för nya möjligheter

Av kyrkan krävs förmåga till och smidighet inför förändringar. Förändringarna är snabbare och mer oförutsägbara än förut, och verkningarna syns inte på samma sätt överallt. En lokalt fungerande lösning kan inte nödvändigtvis tillämpas på en annan ort. Därför måste vi våga experimentera.

Konceptet kring familjekvällar har varit ett gott koncept under föregående strategiperiod. Nu kunde särskilt inriktade gudstjänster prövas, t.ex. ett samarbete med Åkes jazzfestival.

 

Öppna dörrar för framtiden

Respekt för skapelsen, en måttfull livsstil och ett gemensamt ansvar växer fram ur kyrkans grundläggande budskap. I framtidens kyrka behövs medvetenhet om den kristna trons globala utveckling. Vi kan själv komma till insikt eller lära oss av andra. Nu är tid för ett bredare och längre perspektiv.  

Hoppet bär.