Beslutsfattandet i församlingen

Vart 4:e år hålls det församlingsval och det är genom detta val du kan påverka hur församlingen här i Grankulla styrs. Följande församlingsval hålls hösten 2026.

Församlingsrådet

Församlingsrådet är det högsta beslutande organet i församlingen. Församlingsrådsmedlemmarna väljs via församlingsval. De förtroendevalda besluter om, påverkar och utvecklar församlingens verksamhet genom församlingsrådet.

Redan du som fyllt 16 år före församlingsvalet har rösträtt. Kyrkan vill att också ungdomens röst skall höras och vi gör därför aktivt kampanj för att också unga både skall rösta och ställa upp i valet. Av juridiska orsaker måste ändå de som ställer upp som kandidater i valet vara 18 år fyllda.

Du kan också ta kontakt med någon från församlingsrådet och berätta vad du hoppas på med vår församling.

 

Församlingsrådets ordinarie medlemmar 2023 – 2026 är:

Bondorff, Kati

Hedlund, Turid

Holmberg, Wilhelm

Karlemo, Tom

Kreander, Regina

Limnell, Patrik; vice ordförande

Nyberg, Kjell

Ojaluoma, Ingrid

Santaharju, Pia

Sundström, Benita

Suppleanter:

Fellman, Veronica

Ohls, Susanna

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges ordinarie medlemmar 2023 – 2026 är:

Bondorff, Kati

Hedlund, Turid

Holmberg, Wilhelm

Limnell, Patrik

Nyberg, Kjell

Ojaluoma, Ingrid

Santaharju, Pia

Sundström, Benita

Suppleanter:

Fellman, Veronica

Ohls, Susanna

   

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Grankulla svenska församling bildar tillsammans med Kauniaisten suomalainen seurakunta en kyrklig samfällighet, dvs. Grankulla kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten styrs av gemensamma kyrkofullmäktige som främst fattar beslut gällande ekonomi och fastighetsfrågor.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas i regel 2-3 gånger per år. Därför finns det ett mindre organ, gemensamma kyrkorådet som samlas oftare och tar ställning till olika gemensamma löpande ärenden.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar väljs i församlingsvalet vart fjärde år, medan gemensamma kyrkofullmäktige väljer medlemmarna till gemensamma kyrkorådet.

 

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2023-2024:

Medlemmar:

Kauniaisten suomalainen seurakunta

Jaakko Nevanlinna, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Nina Cross

Laura Helistekangas

Pirjo Heinojoki-Pellinen

Grankulla svenska församling

Turid Hedlund    

Wilhelm Holmberg

Ordförande: kyrkoherde Ulrik Sandell