Beslutsfattandet i församlingen

Vart 4:e år hålls det församlingsval och det är genom detta val du kan påverka hur församlingen här i Grankulla styrs. Följande församlingsval hålls hösten 2026.

Församlingsrådet

Församlingsrådet är det högsta beslutande organet i församlingen. Församlingsrådsmedlemmarna väljs via församlingsval. De förtroendevalda besluter om, påverkar och utvecklar församlingens verksamhet genom församlingsrådet.

Redan du som fyllt 16 år före församlingsvalet har rösträtt. Kyrkan vill att också ungdomens röst skall höras och vi gör därför aktivt kampanj för att också unga både skall rösta och ställa upp i valet. Av juridiska orsaker måste ändå de som ställer upp som kandidater i valet vara 18 år fyllda.

Du kan också ta kontakt med någon från församlingsrådet och berätta vad du hoppas på med vår församling.

 

Församlingsrådets ordinarie medlemmar 2023 – 2026 är:

Kati Bondorff

Veronica Fellman

Turid Hedlund

Wilhelm Holmberg

Regina Kreander

Patrik Limnell, vice ordförande

Kjell Nyberg

Ingrid Ojaluoma

Pia Santaharju

Benita Sundström

Suppleant:

Susanna Ohls

 

Grankulla svenska församling. Gemensamma kyrkofullmäktiges ordinarie medlemmar 2023 – 2026

Kati Bondorff

Turid Hedlund

Wilhelm Holmberg

Patrik Limnell

Kjell Nyberg

Ingrid Ojaluoma, vice ordförande

Pia Santaharju

Benita Sundström

Suppleanter:

Veronica Fellman

Susanna Ohls

Kauniaisten suomalainen seurakunta. Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet 2023-2026

Maritta Kirilä

Tapani Ala-Reinikka, ordförande

Nina Cross

Laura Helistekangas

Jaakko Nevanlinna

Pirjo Heinojoki-Pellinen

Jussi Seppälä

Ville Aro

Ritva Kallio

Ville Ojala

Anna Pesonen

Tuomo Ylhäisi

Tarmo Ojaluoma

 

Grankulla svenska församling bildar tillsammans med Kauniaisten suomalainen seurakunta en kyrklig samfällighet, dvs. Grankulla kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten styrs av gemensamma kyrkofullmäktige som främst fattar beslut gällande ekonomi och fastighetsfrågor.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas i regel 2-3 gånger per år. Därför finns det ett mindre organ, gemensamma kyrkorådet som samlas oftare och tar ställning till olika gemensamma löpande ärenden.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar väljs i församlingsvalet vart fjärde år, medan gemensamma kyrkofullmäktige väljer medlemmarna till gemensamma kyrkorådet.

 

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2023-2024:

Medlemmar:

Kauniaisten suomalainen seurakunta

Jaakko Nevanlinna, vice ordförande

Nina Cross

Laura Helistekangas

Pirjo Heinojoki-Pellinen

Grankulla svenska församling

Turid Hedlund    

Wilhelm Holmberg

Ordförande: kyrkoherde Ulrik Sandell