Beslutsfattandet i församlingen

Vart 4:e år hålls det församlingsval och det är genom detta val du kan påverka hur församlingen här i Grankulla styrs. Följande församlingsval hålls hösten 2022.

Församlingsrådet

Församlingsrådet är det högsta beslutande organet i församlingen. Församlingsrådsmedlemmarna väljs via församlingsval. De förtroendevalda besluter om, påverkar och utvecklar församlingens verksamhet genom församlingsrådet.

Redan du som fyllt 16 år före församlingsvalet har rösträtt. Kyrkan vill att också ungdomens röst skall höras och vi gör därför aktivt kampanj för att också unga både skall rösta och ställa upp i valet. Av juridiska orsaker måste ändå de som ställer upp som kandidater i valet vara 18 år fyllda.

Du kan också ta kontakt med någon från församlingsrådet och berätta vad du hoppas på med vår församling.

 

Församlingsrådets ordinarie medlemmar 2019 – 2022 är:

Bondorff, Kati

Bäck, Ulla

Fellman, Veronica

Hedlund, Turid

Karlemo, Tom

Kreander, Regina

Nyberg, Kjell

Nyberg, Theodora 

Ojaluoma, Ingrid

Santaharju, Pia

Suppleanter:

Ohls, Susanna

Herold, Jeannette

Stenius, Jannika

 

Gemensamma kyrkofullmäktiges ordinarie medlemmar 2019 – 2022 är:

Bondorff, Kati

Bäck, Ulla

Fellman, Veronica

Hedlund, Turid

Nyberg, Kjell

Nyberg, Theodora

Ojaluoma, Ingrid

Santaharju, Pia

Suppleanter:

Ohls, Susanna      

 

     

Gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet

Grankulla svenska församling bildar tillsammans med Kauniaisten suomalainen seurakunta en kyrklig samfällighet, dvs. Grankulla kyrkliga samfällighet.

Samfälligheten styrs av gemensamma kyrkofullmäktige som främst fattar beslut gällande ekonomi och fastighetsfrågor.

Gemensamma kyrkofullmäktige samlas i regel 2-3 gånger per år. Därför finns det ett mindre organ, gemensamma kyrkorådet som samlas oftare och tar ställning till olika gemensamma löpande ärenden.

Gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar väljs i församlingsvalet vart fjärde år, medan gemensamma kyrkofullmäktige väljer medlemmarna till gemensamma kyrkorådet.

 

Medlemmar i Gemensamma kyrkofullmäktige 2019-2022:

Kauniaisten suomalainen seurakunta

Ala-Reinikka, Tapani; puheenjohtaja

Aro, Ville

Cross, Nina

Grotenfelt, Eija

Kalmari, Reino

Korja, Katja

Nevanlinna, Jaakko

Pesonen, Anna

Pirttimäki, Raili

Sahrakorpi, Tiia

Tiri, Mirja

Visuri, Kare

Vähäsarja, Petri

 

Grankulla svenska församling

Bondorff, Kati

Bäck, Ulla

Fellman, Veronica; vice ordförande

Hedlund, Turid

Nyberg, Kjell

Nyberg, Theodora

Ojaluoma, Ingrid

Santaharju, Pia

 

Medlemmar i gemensamma kyrkorådet 2019-2020:

Medlemmar (Personlig suppleant):

Kauniaisten suomalainen seurakunta

Cross, Nina (Vähäsarja, Petri)

Nevanlinna, Jaakko (Tiri, Mirja)

Visuri, Kare (Pirttimäki, Raili)

 

Grankulla svenska församling

Hedlund, Turid; vice ordförande (Nyberg, Theodora)

Nyberg, Kjell (Ohls, Bengt)

Ojaluoma, Ingrid (Bondorff, Kati)

 

ordförande: kyrkoherde Mimosa Mäkinen