Dop

Kyrkliga förrättningar är heliga handlingar.

Församlingen är med vid de stora vändpunkterna i livet. Då ett barn döps samlas vi till fest och glädje. 
Församlingen är med genom prästen som förmedlar Guds välsignelse. Det lilla barnet är älskad och sedd av Gud.

Familjen får gratulationsbrev från församlingen och blankett för registrering. Ring kansliet tfn 050 500 7000 och avgör tidpunkt för dopet, doppräst och plats. Prästen ringer er för samtal inför dopet. Era två faddrar skall höra till den evangelisk lutherska kyrkan och vara konfirmerade.

 

Förslag till agenda

Före ett dop diskuterar föräldrarna tillsammans med prästen hur förrättningen skall gå till.

Interaktiva förrättningar

 

Ett dopformulär

PSALM 

T.ex.  Gud, som haver barnen kär.

INLEDNINGSORD
PSALTAREN 139:13-16 (Fadder)
Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom, min kropp var inte förborgad för dig, när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.

DOPFRÅGOR

KORSTECKNET OCH BÖN
EVANGELIUM (Fadder)
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
DOPBEFALLNINGEN
TROSBEKÄNNELSEN
Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige, himlens och jordens skapare och på Jesus Kristus, Guds ende Son, vår Herre, som blev avlad av den heliga Anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall därifrån komma till att döma levande och döda och på den heliga Anden, en helig allmännelig kyrka, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.
DOPET
(Under välsignelsen genast efter dopet lägger faddrar och föräldrar händerna på barnets huvud.)
DOPLJUSET TÄNDS

TAL
GEMENSAM FÖRBÖN
Prästen: Herre, vi tackar dig för att du i dopet har upptagit detta barn i din gemenskap.
Pappa: Vi tackar dig för vårt barn. Ge oss föräldrar kärlek och vishet, så att vi kan fostra henne/honom enligt din vilja. Håll henne/honom i din omsorg hela livet.
Mamma: Låt oss få ha ett hem där vi förlåter och uppmuntrar varandra. Hjälp oss att stöda varandra och att hålla oss nära dig också när det är svårt.

Något av syskonen: Tack för vår lillebror/lillasyster. Tack för att vi får vara tillsammans när vi växer upp. Hjälp oss att alltid vara vänner.

Fadder: Vi tackar dig för vårt fadderbarn, som för oss är ett skapelsens under. Vi ber att vi som faddrar får bli en nära vän för henne.
Morfar: Beskydda henne/honom alla dagar. Hjälp oss att tillsammans med henne/honom få leva våra liv i din trygghet och omsorg.
Prästen: Vi ber tillsammans Fader vår.
FADER VÅR
Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
VÄLSIGNELSEN
PSALM
T.ex. Tryggare kan ingen vara.

Dop hemma
Dop hemma.